HEYDƏR  ƏLİYEVİN  MÜSTƏQİLLİK  KONSEPSİYASI

Azərbaycan  adlı  dövlətin varlığı bizim ən böyük tarixi sərvətimiz, bütün Azərbaycanlıların  qazandığı  ən   böyük  nailiyyətdir.

Heydər  Əliyev

Yaxın tarixi təcrübəmiz real şəkildə  bəyan edir ki,   müstəqillik həqiqi mənada xalqa xidmət edir,  millətə öz milli həyatını sərbəst, özünəməxsus şəkildə qurmaq imkanı verir və   milli inkişafın ən müqəddəs  şərti də bu dəyərlər  hesab oluna bilər. Ümummilli  lider  Heydər Əliyevin  zamanında  söylədiyi “Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”, –  deyimini bu gün də həyəcansız xatırlamaq mümkün deyil.

Ulu öndərin  idarəçiliklə bağlı  həyat  konsepsiyası – manifesti bizdə ölçüyəgəlməz qürur hissi doğurur,  onun rəhbərliyi ilə milli varlığımızın taleyüklü problemlərinin həlli yolunda atılan uğurlu addımları, milli tərəqqiyə mane olan neqativ  halları  vaxtında təmkin və qətiyyətlə aradan qaldırmaq əzmi və bacarığı, elin qüdrətindən  bac alan  milli təfəkkürün yaradıcı  təcəssümündə   ehtiva edir.   Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin  qürur duyulacaq rəhbərliyi ilə  əldə edilən  uğurlar fonunda xüsusi  yer alır.

 Ümummilli  lider milli müstəqillik probleminə həsr edilmiş  elmi əsərlər yazmamışdır. Lakin  özünün bütün siyasi karyerası  xalqımızın müstəqillik   istəyini dərindən duymuş və müdafiə etmiş, bu taleyüklü milli problemin məzmun və mahiyyətinə dərindən nüfuz etmiş, bu amalı özünün fəaliyyət kredosuna çevirmişdir. O, istər  müxtəlif sahələrlə bağlı  çıxışlarında,   xalqla keçirdiyi görüşlərdə səsləndirdiyi ideyalarla müstəqillik konsepsiyasının nəzəri-praktik əsaslarını yaratmışdır. Bu konsepsiyada  milli dövlətçilik ideyaları ilə  müdrik siyasətin obrazının dialektik vəhdətini  aşkar görmək mümkündür.

Sxolastik  düşüncə tərzini kəskin tənqid edən Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyası mühüm nəzəri-praktik model kimi milli reallıqlarımızın və bu reallıqların xarici faktorlarla şərtlənməsinin analitik, yaradıcı dərkinin məhsuludur.  Bu mənada  Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyasının formalaşmasının ilkin şərtləri olan xarici və daxili faktorlara toxunmaq istərdik.

Kontinental imperiya olmuş Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra “soyuq müharibə”, “qorxunun tarazlığı”, “nüvə qışı” kimi düşüncələri narahat edən metaforik ifadələrin qlobal siyasi şüurdan hələ tam psixoloji mənada sıxışdırılmadığı  beynəlxalq  şəraitdə Azərbaycan Respublikasının dünyanın  inteqrasiya proseslərinə qoşulması hakimiyyətə qayıdışının ilk günlərindən ulu öndərin başlıca və ardıcıl dövlətçilik idealı – məqsədi olmuşdur.

Konsepsiyanın  beynəlxalq  əhəmiyyət kəsb edən dəyərindən   tarixi  bir paralellik   ortaya çıxır.  Heydər Əliyev milli varlığımızın təminatı olan müstəqillik konsepsiyasını işləyərkən sabiq Fransa prezidenti F.Mitteranın Avropa konfederasiyası, ABŞ prezidenti C.Buşun (ata) bütöv demokratik Avropa, Almaniyanın xarici işlər naziri Q.Qenşerin Avropada yeni dünya nizamı haqqında konseptual mülahizələri irəli sürülürdü.  Deməli, Azərbaycanın   o dövrdə öz müstəqilliyini təsdiq etməklə  dünya birliyinə tədricən inteqrasiya  olmaq  zərurətini təsdiq etmək  idi. Müstəqillik  konsepsiyasını zamanın konkret sosial-siyasi vəziyyəti  məcrasında nəzərdən keçirmək lazımdır.   Konsepsiyanın işlənildiyi ziddiyyətli dövrdə, yəni Azərbaycanda 80-ci illərin sonu və 90-cı illərin əvvəlində fərdi, ictimai və milli şüur haçalanmışdı.  Kütləvi  şüurda qarşıdurmaya və başdan-başa dağıdıcılığa olan meyil sosial həyatın təşkilinin pozitiv prinsiplərini üstələyirdi. Sovet  rejiminin struktur böhranının tələblərini analitik təhlil edən Heydər Əliyev görürdü ki, 1989-cu ildən başlayaraq yenidənqurmanın əsas problemlərinin həllinin uğursuzluğa düçar olması nəticəsində ölkə uçurum qarşısındadır. Yeniliklərlə  ayaqlaşan idarəçilik konsepsiyasının olmaması rəhbərlikdə  fikir ayrılıqlarının olması  ritorik nəzəriyyəçilik   halları və s. mərkəzin səriştəli qərarların  qəbul edilməsinə mane olurdu.

Belə halda, kontinental imperiyanın iflası mütləq idi və  artıq  qlobal  xarakter almışdı. Sonralar dünyada baş verən qlobal transformasiya prosesləri, yeni demokratik ölkələrin formalaşmasına təsiri Heydər Əliyevin müdrik uzaqgörənliyi təsdiq etdi.

Bunun nəzəri fikir tariximizdə yeri və önəmliliyini şərtləndirən amillər hansılardır?

Heydər Əliyev  müstəqillik konsepsiyasını işləyərkən   cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi sahələrinin bütün kompleks problem və qayğıları ilə   Azərbaycan gerçəkliyindən çıxış edirdi. Lakin o, həmişə “Qlobal düşünüb lokal hərəkət etmək lazımdır” prinsipinə riayət edərək Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin qorunmasını dünya hadisələri məcrasında həll etməyə çalışmışdır. Dünya proseslərindən kənarda qalmağın xalqın tarixi şüuruna, onun milli identifikasiyasına vurduğu mənəvi ziyanı başa düşmək çətin deyildi. Bu mənada Heydər Əliyev konsepsiyasına görə,  milli müstəqilliyi  millətin mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, elmini, incəsənətini inkişaf etdirməklə  özünütəsdiq üçün şərait yaratmaq və  başqa dövlətlərdən asılılığı minimuma endirməklə  dünya dövlətləri ilə inteqrasiya şəraitində əməkdaşlıq etmək mümkün olur.

Milli müstəqillik millətin hər bir nümayəndəsinin şüurunda və psixologiyasında öz millətinin keçmişi, bu günü və gələcəyi barədə həqiqətləri dərk etmək  və xalqın mənəviyyatını qorumaq deməkdir. Heydər Əliyev konsepsiyasının əsas məqsədi Azərbaycan xalqının sosial – siyasi fəlakətdən xilas etməkdən ibarət idi.

 Ümummilli  liderin müstəqillik konsepsiyasının strukturunda Vətən, Dövlətçilik, Suverenlik, Vətənpərvərlik  və Vətənə Sədaqət  anlayışları önəmli yer tutur.  Ölkənin  taleyi hər bir soydaşımızın taleyindən asılı  olur.  Müstəqilliyimizin taleyindən söhbət açarkən ingilis filosofu Arnold Toyubinin  dediyi kimi:  “Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, tarix hamımıza meydan oxuyur”.  Azərbaycanın müstəqilliyini  dərk edərkən ən yeni tariximizdə   dövlətçiliyimiz üçün   təhlükəli  keçid  1991—1993-cü  illəri xatırlamalı oluruq.   Klassik alman fəlsəfəsinin baniləri millətlərin tarixi inkişafını dövlətlərin  quruluşu ilə bağlayırdılar. Bu mənada   Azərbaycan dövlətçiliyinin təkmilləşdirilməsi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi,  xalqın milli müstəqilliyinin müdafiəsindən və onun  əsaslarının möhkəmləndirilməsindən  keçirdi.  Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycan  Respublikası milli dövlətçilik quruculuğu yolunda müvəffəqiyyətlər qazanaraq şərəfli gələcək istiqamətində inamla addımlayır”.

Qeyd olunanlar  belə bir tarixi həqiqəti üzə çıxardı ki, böhranlı anlarda xalq və dövlət, onun  lideri  vəhdət təşkil edir.  Xalqın vahidliyi isə dövlətin təməlini- özülünü təşkil edir. Belə şəraitdə dövlət başçısının təmsil etdiyi  xalqının vahidliyini təcəssüm etdirmək həmişə qürur və məmnunluqla anılır. Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyasında “vətən”  sözü mücərrəd anlayış olmayıb, övladlarının  ana yurdu suveren Azərbaycanı doğma məkanı kimi təqdim edilir. Vətən hissi özündə millətin mənəvi-əxlaqi dəyərlərini ehtiva edir.

Ulu Öndər millətin mənəvi və əxlaqi dayağını   vətən amalının formalaşmasında görürdü. Özünün ictimai görüşlərində Heydər Əliyev  konsepsiyasına görə özünüdərk çərçivəsində millət Vətən tarixinin  mühüm   hadisələrinə uyğun  vətəndaşlıq münasibətini müəyyənləşdirir, tarixi prosesin məntiqinə   riayət edərək mənəvi  dəyərlərə yeni düşüncə mövqeyindən baxa bilir.  Buna görə də vətənin taleyi üçün məsuliyyət hissi mühüm struktur elementi  kimi diqqət çəkir. Heydər Əliyev 1993-cü ilin avqust ayında  ümumrespublika müşavirəsindəki çıxışı zamanı demişdi:  “Biz   böyük imtahan içindəyik və bu imtahandan ləyaqətlə çıxmağı bacarmalıyıq. Hər  bir Azərbaycanlı, əgər onun qəlbində  azərbaycanlı hissiyyatı varsa, nəbzi Azərbaycan xalqının ümumi nəbzi ilə həmahəng vurursa, bu yolla getməlidir”. Ölkəmizin  ərazisində yaşayan hər bir millət və xalq vətən qarşısındakı  konstitusion  vəzifəsini aydın dərk etməli,   öz fəaliyyətini onun çiçəklənməsinə istiqamətləndirməlidir.   Azərbaycan Respublikası onların  hər biri üçün vətəndir, doğma  ocaqdır. Heydər Əliyev  Azərbaycan gənclərinə xitab edərək deyirdi ki:  “Siz də  Azərbaycan xalqına xidmət edib vətənpərvərlik hissi ilə yaşayaraq özünüzü qəhrəman kimi, cəsur, qüdrətli bir insan kimi formalaşdırmalısınız və qarşıdan gələ biləcək bütün çətinliklərə hazır olmalısınız”!

Bu mənada  Ulu öndərin “Mən – milli ordu – müstəqillik” triadası mühüm əxlaqi mahiyyət daşıyır. O, xalqını inandıra bilmişdi ki, güclü milli ordunun yaradılması milli ləyaqət və şərəf işidir.

Azərbaycanın  müstəqilliyinin  möhkəmlənməsinin   ideoloji təməli və təminatı hər bir ölkə   vətəndaşının dövlətə mənsub olması, onunla siyasi, iqdisadi və hüquqi bağlılığının olması,  özünü əsl azərbaycanlı hiss etməsi, azərbaycanlılara məxsus şüuru ilə  dərk edib hərəkət  etməsidir.  Heydər Əliyevin nəzəri irsində azərbaycançılıq milli həmrəyliyin ideologiyası kimi işlənir.  Onun fikrincə,  dövlət və dövlətçilik,  vətən və vətəndaşlıq  fenomenləri  azərbaycançılıq ideologiyasından bəhrələnməlidir.  Maarifçilik fəlsəfəmizin tarixi-mənəvi dəyərlərindən bəhrələnmiş ümummilli liderimiz vətən, millət və milli dövlət anlayışlarını azərbaycançılıq ideyası çərçivəsində vəhdətdə götürərək bu sintezi milli bütövlüyün təmin edilməsi, onun həmrəylik ruhunda inkişaf etdirilməsinin mühüm sosiomədəni mexanizmi kimi işləmişdir. Azərbaycançılıq ideyası müharibə gedən ölkəni fəlakətdən çıxarmaq üçün millət və cəmiyyət qarşısında həmrəy qüvvələri birləşdirmək simvoluna çevrilmişdi. Onun “Azərbaycanlının Azərbaycandan başqa vətəni yoxdur”, –   müdrik kəlamı vətəndaşlarımız və  xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçün də  epiqrafa çevrilmişdi. Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş dünya azərbaycanlılarının qurultayında  qeyd etmişdir  ki, həmrəylik fenomeni bütün dünyadakı soydaşlarımızın milli inkişafı üçün misilsiz sərvətdir. Biz,  tariximizə olduğu kimi yanaşaraq düşmən üzərində qələbəyə köklənən tarixi həqiqətə xidmət edə bilərik!

Acınacaqlı səslənsə də, Heydər Əliyevin tərəfindən  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olarkən  imzaladığı “1948-1953 – cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR-in ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” Fərmanda deyilir: “SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083 nömrəli və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli qərarları Azərbaycan xalqına qarşı növbəti cinayət aktı olmuşdur. Bu qərarlar əsasında 1948-1953 – cü illərdə 150 mindən çox azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün olunmuşdur. Adi hüquq normalarına zidd olan bu qərarların icrası zamanı avtoritar-totalitar rejimin xüsusiilə  amansız    repressiyaları   geniş tətbiq edilmiş, minlərlə insan, o cümlədən qocalar və körpələr ağır köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara və mənəvi genosidə dözməyərək həlak olmuşlar… Bu işdə erməni şovinist dairələrinin və SSRİ rəhbərliyinin …törədilən cinayətlərin təşkilində iştirakı da az olmamışdır”. Fərmanın başlıca qayəsi budur ki, tarix xalqın yaddaşı kimi , tarixi həqiqətləri  özümüzü dərk etmək və unutmamaq  üçün  bir  vasitədir.

Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması, inkişaf etdirilməsi haqqında 13 avqust 2001-ci il tarixli bəyanatı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Həqiqətən də, öz mənəvi-əxlaqi dəyərlərini yalnız azad və müstəqil xalq saxlaya bilər. Bu bəyanat, hər şeydən əvvəl, azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq qalan xalqı öz tarixi köklərinə, əcdadlarının yaratdığı milli-mənəvi dəyərlərə daha sıx bağlı olmağa çağırır. Deyilənlərlə bağlı Ulu Öndərin  müstəqillik konsepsiyası barədə çoxlu önəmli fikirlər və mülahizələr söyləmək mümkündür. Mövzu   tədqiqatçıları dərindən düşündürməyə vadar etməlidir. Heydər  Əliyevin  müstəqillik  konsepsiyası onun siyasi  və diplomatik fəaliyyətinin tərkib hissəsi  kimi xarizma ilə zəngin liderlik bacarığı ilə üzvi  surətdə bağlıdır.  Praktika   sübut etdi ki,   dərin tarixi təcrübəyə və geniş  erudisiyaya malik dövlət adamları çox zaman ekstemal və fövqaladə şəraitlərdə siyasi müvazinətini qoruyub saxlaya bilməklə , məsuliyyətli tarixi qərarlar qəbul edə bilirlər. Bəzən  tarix,  onu öyrənmək istəməyənlərə də ibrət dərsi verir. Zaman  bəzən də xalq tarixinin ibrət dərsini Liderin uzaqgörən və müdrük siyasəti ilə dərk edir. Ulu Öndərin sarsılmaz qətiyyəti nəticəsində əldə edilmiş sabitlik mühüm  sosial fenomen kimi tədqiq olunacaq.

Ulu öndərin  gərgin və hamıya görk olacaq fəaliyyəti sivilizasiyalı dünyanı bir daha inandıra bildi  ki, dünya nə vaxtsa kiçik  Azərbaycanın  geniş  siyasət arenasında  xalqın  rəğbətini qazanmış görkəmli lider və strateq – Heydər Əliyevlə  iş görməli olacaqlar. Bir vaxtlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lord Rassel Constonun Prezident Heydər Əliyevə söz verərkən : “İndi siz böyük təcrübəyə malik olan dünya siyasətçisinə qulaq asacaqsınız”, –  deməsi bu həqiqətin   canlı təzahürü idi.

 Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir Azərbaycanın  daxili və xarici siyasətində əldə edilən hər bir uğur ulu öndər Heydər Əliyev zəkasının təcəssümü, qoyub getdiyi milli   ideyalarının təzahürüdür.  Onun 2003-cü ildə prezidentlik fəaliyyətinə başlaması Azərbaycanda  heç vaxt olmayan modern islahatlar və quruculuq yolu ilə irəliləməsində yeni mərhələ olmuşdur.   O vaxtdan başlayaraq respublikada  geniş demokratikləşmə prosesləri  dünyanın  transformasiya proseslərinə ölkəmizin  inteqrasiyası intensiv xarakterə  daşımış, milli iqtisadiyyatın  inkişafı üçün mühüm sosial-siyasi baza yaranmışdır. Heydər Əliyev  məktəbinin layiqli  məzunu İlham Əliyevin böyük siyasətdəki,  balanslaşdırılmış addımları   Azərbaycanda  sosial-iqtisadi,  siyasi və ictimai təsisatlarda əsaslı yeniliklərin  olmasına, səmərəli təsir etmişdir. Prezident İlham Əliyevin: “Bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, Azərbaycanın seçdiyi yol düzgün yoldur. İqtisadi, siyasi və sosial islahatların paralel şəkildə aparılması Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirir, ölkəmiz üçün çox lazım olan sabitliyi möhkəmləndirir, ictimai-siyasi vəziyyətə müsbət təsir göstərir. Ona görə də siyasi və iqtisadi islahatların davam etdirilməsi zamanın tələbidir. Əgər biz doğrudan da, müasir, güclü ölkə yaratmaq istəyiriksə, bunu etməliyik. Bu işdə dövlətin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Biz buna birlikdə nail olmalıyıq”. – dərin məzmunlu müdrik fikirləri qeyd olunanların təsdiqidir.

Ulu öndərin xalqımızın, cəmiyyətimizin milli inkişafına yönəlmiş müstəqillik konsepsiyasını yaradıcılıqla davam və inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyevin milli inkişaf  proqramının başlıca qayəsi  də ölkədə demokratik  islahatların uğurla davam etdirmək,  vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının və  ictimai nəzarətin inkişafına geniş imkan yaratmaq formalaşmasına  həyata keçirilən “sabitlikdən inkişafa doğru” ideyasını davam etdirməkdir.

İlham İsmayılov,siyasi elmlər namizədi.

Hamısını Göstər

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button